Оценки

reportОценки за ипотечни кредити
Изготвят с цел клиента да ипотекира своят имот пред банкова или друга финансова институция. Определя се пазарната стойност на дълготрайни материални активи, които обезпечават кредита.
Оценки за продажба на активи
За да се ориентира собственикът каква е стойността на неговото имущество, което трябва да предложи за продажба, оценителят изготвя оценка, като се представят различни форми на доклада – кратка или разширена, чрез тях се дава един достатъчно добър ориентир за начална пазарна цена.
Оценки за покупка на имот или делба
При покупка на имот, когато купувачът не е сигурен, дали имота който желае да закупи е с реална пазарна цена, тогава той се обръща към сертифициран оценител за извършване на оценка. При извършената оценка се прави заключение за Справедлива пазарна стойност на имота по действащите цени към момента на сделката. По същият начин при делба на имот собствениците следва да са информирани за пазарната му цена тъй като след това изплащат дялове помежду си.
Оценки за счетоводни нужди
Съгласно Закона за счетоводството и счетоводната политика на дружествата, притежаваните от тях активи подлежат на периодична преоценка. За тази цел е необходимо да се определи пазарната стойност на имота към датата на преоценката. Оценки на Инвестиционни имоти, съгласно чл.33 и чл.34 от Наредба 30/19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справки, докладите и приложенията на застрахователите и здравно-осигурителните дружества.
Оценки за апортни вноски
Един съдружник може да участва в дадено дружество с непарична вноска. В този случай оценителят определя стойността на движимото или недвижимото имущество, което представлява неговата апортна вноска.
Оценки за съда 
При съдебен спор съдът назначава вещи лица, които трябва да дадат становище за определяне на: пазарна стойност на недвижим имот към определена дата; пропуснати ползи от наеми; стойност на различни машини, съоражения, оборудване и др.